20 metrin kerhon säännöt

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on 20-metrin kerho, ruotsiksi käännettynä 20-meters klubben ja englanniksi käännettynä 20-meters club, ja sen kotipaika on Espoo.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toiminnallaan edistää Suomen kuulantyönnön kehitystä, säilyttää kuulantyönnön perinnetietoutta sekä profiloida kuulantyöntö erääksi johtavaksi yleisurheilulajiksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus- ja kasvatustyötä sekä järjestää erilaisia koulutus-, valistus- ja juhlatilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi esim. vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää erilaisia tempauksia, luvanvaraisia arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

Kerhon jäseneksi voi liittyä jokainen Suomen kansalainen, joka virallisissa kilpailuissa on työntänyt 4,000 kg (naiset) tai 7,260 kg (miehet) kuulaa vähintää 20,00 metriä.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.
Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Ellei jäsen ole täyttänyt sääntöjen määräämiä velvollisuuksia, voidaan hänet erottaa yhdistyksestä. Vuotuisista jäsenmaksuista päätetään yhdistyksen vaalikokouksessa.

4. Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallituksena johtokunta, johon kuuluu vaalikokouksessa valittu puheenjohtaja, joka samalla toimii yhdistyksen puheenjohtajana sekä neljä varsinaista jäsentä. Johtokunta valitaan vaalikokouksessa kalenterivuodeksi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin (kerhomestarin, rahastonhoitajan ja tiedotussihteerin).

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsumana kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaativat.
Hallitus on päätösvaltainen, kun kolme jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. Työnjako ja yhdistyksen nimen kirjoittaminen.

Puheenjohtaja johtaa asiain käsittelyä yhdistyksen ja johtokunnan kokouksissa paitsi vuosi- ja vaalikokouksessa. Lisäksi puheenjohtaja hoitaa ne tehtävät jotka hänelle näiden sääntöjen mukaan kuuluvat. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä. Kerhomestari pitää pöytäkirjaa kaikissa kokouksissa ja huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta sekä esittää johtokunnalle laajemmat kirjelmät ja ilmoitukset. Rahastonhoitaja huolehtii jäsenmaksujen perimisestä ja ydistyksen rahavaroista sekä pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Tiedotussihteeri vastaa kerhon tiedotustoiminnasta.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai rahastonhoitaja yksin.

6. Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. TIlintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kustuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta henkilökohtaisella kirjeellä.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vaalikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys- lokakuun aikana. Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkistajat.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksun suuruus sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 6. Valitaan johtokunnalle puheenjohtaja ja jäsenet.
 7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
 8. Käydään kultapojun luovutuskeskustelu.
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis- huhtikuussa. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjan tarkistajat.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajalausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen kun vähintään 2/3 jäsenistä on paikalla

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä yhden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätään, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asiossa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9. Yhdistuksen tunnus

Yhdistuksen tunnuksena on kultapoju, kuula, jonka emeritus Seppo Simola on luovuttanut kerhon käyttöön. Kultapoju luovutetaan vuosittain yhdistyksen valitsemalle suomalaiselle kuulantyöntäjälle harjoituskäyttöön. Kuula luovutetaan yhdistykselle vaalikokouksen yhteydessä syksyllä. Kultapojun hävittämisessä määrää yhdistys sakon, joka on vähintään 3000 mk v 1984 lisättynä indeksikorotuksella.

10. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään 3/4: lla annetuista äänistä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kolmekymmentä päivää. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi lankeavat yhdistyksen varat Urheilututkimussäätiölle.